1000 شانه

Asked Viewed 501 times


3 0

معنی فرش 1000 شانه چیه؟


1 Answer


3 1

فرش هزار شانه به این معنی هستش که در هر متر مربع از عرض فرش معادل 1000 گره بافته شده. به عبارتی شانه به تعداد گره های فرش در متر مربع عرضی اون گفته میشه.

Answered